Wij zijn in verband met onze vakantie gesloten tot en met 28 augustus!

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Kledingbank Eindhoven.

Algemene voorwaarden consumenten van Stichting Kledingbank Eindhoven (nader te noemen Kledingbank), statutair gevestigd te  Eindhoven, Camphuysenstraat 1, 5615 KS. Bij het invullen van het doorverwijsformulier gaat de aanvrager akkoord met de Algemene voorwaarden.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking tussen de aanvrager en de Kledingbank in relatie tot het gebruik van de website en de producten die door de Kledingbank aan de aanvrager zijn of worden toegekend.
1.2 Deze algemene voorwaarden zullen bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden bij indiening van een doorverwijsformulier in werking treden.                                                                                                               1.3 Deze algemene voorwaarden blijven van kracht direct nadat de doorverwijzer/client een doorverwijzing heeft ingediend.
1.4 De rechtsbetrekking tussen de doorverwijzer/client en de Kledingbank eindigt direct als daartoe naar het oordeel van de Kledingbank aanleiding toe bestaat zoals o.a. vermoedens van fraude, ontoelaatbaar gedrag jegens onze medewerkers /vrijwilligers of daar naar het oordeel van de kledingbank aanleiding toe is wanneer de consument niet meer voldoet aan door de kledingbank gestelde inkomensnormen of wanneer de consument aangeeft geen gebruik meer te willen maken van de producten van de kledingbank.
1.5 Bij het akkoord gaan met de algemene voorwaarden, gaat de client ook akkoord dat het gebruikte e-mailadres wordt opgenomen in de lijst van abonnees voor een eventuele nieuwsbrief.

Artikel 2: Normering, gegevens, informatie en beoordeling aanvragen

2.1 De doorverwijzer bepaalt of de client recht heeft op een doorverwijzing.
2.2 De Kledingbank behoudt zichzelf het recht voor om alle aanvragen die de kledingbank toekomen via de website of anders te beoordelen.
2.3 De Kledingbank behoudt zichzelf het recht voor af te kunnen wijken van de gestelde normen als zij daartoe aanleiding vindt.
2.4 Bij het indienen van een doorverwijzing draagt de client de gevraagde persoonsgegevens en informatie in rechte over aan de Kledingbank. De gegevens worden alleen gebruikt voor de doelbestemmingen en producten van de Kledingbank.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1 De Kledingbank is jegens de client slechts aansprakelijk voor directe schade die de client heeft geleden als gevolg van een niet nakoming van deze algemene voorwaarden door de Kledingbank onder toepassing van artikel 6:98 BW.
3.2 Niettegenstaande artikel 3.1, aanvaardt de Kledingbank geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de client die voortvloeit uit het niet of tijdig gebruik kunnen maken van de aangeboden producten als ook niet voor geleden schade als gevolg van het gebruik maken van de aangeboden producten.
3.3 De Kledingbank kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en/of ten aanzien van de verstrekte producten.
3.4 De Kledingbank is nimmer aansprakelijk voor directe, indirecte, materiële of immateriële schade als gevolg van het gebruik van de toegekende producten waaronder o.a. wordt verstaan gevolgschade en letselschade.
3.5 De maximale aansprakelijkheid voor de Kledingbank bij het in gelijkstellen van de client betreffende een klacht over een toegekend product is het bedrag dat de waarde van het verstrekte product op dat moment volgens dagwaarde vertegenwoordigd. Dit kan nooit meer zijn dan de door ons vastgelegde verkoopwaarde van dat moment.

Artikel 4: Overmacht en onvoorziene omstandigheden

4.1 In het geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden heeft de Kledingbank het recht om de client voor onbepaalde tijd te weigeren ten aanzien van het aanvragen van producten van de Kledingbank.

Artikel 5: Fraude

5.1 In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van de voorgenoemde handelingen in relatie tot de producten, heeft de Kledingbank het recht om de verstrekking van producten te weigeren voor onbepaalde tijd.
5.2 Alle verstrekte producten van de Kledingbank zijn niet bedoeld voor doorverkoop. Vaststelling of enige verdenking van de doorverkoop van de door de Kledingbank verstrekte producten, kan leiden tot uitsluiting van aanvragen bij de Kledingbank voor onbepaalde tijd.

Artikel 6: Klachtenprocedure

6.1 De Kledingbank zal te allen tijde trachten klachten en problemen op te lossen volgens het beginsel van redelijkheid en billijkheid.
6.2 Klachten ten aanzien van onjuiste bejegening jegens client door eenieder die werkzaam is bij en voor de Kledingbank kan per e-mail worden voorgelegd aan het bestuur via info@kledingbank-eindhoven.nl Klachten zoals bovenstaand zullen binnen zes weken in behandeling worden genomen door het bestuur van de Kledingbank met als uitgangspunt het zoeken naar een gepaste oplossing.

Artikel 7: Toepasselijk recht

7.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, waaronder de regels zoals vastgesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 8: Copyright

8.1 Alle rechten voorbehouden. Alle verstrekte producten door de kledingbank zijn alleen bestemd voor de persoon waaraan deze zijn verstrekt.

Artikel 9: Eenzijdig wijzigingsbeding

9.1 De Kledingbank behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op de website. Wijzigingen zullen op deze pagina door gevoerd worden.

 

Kom striksel in contact met striksel ons

Dinsdag
09.00 - 12.00 uur
Woensdag
13.00 - 16.00 uur
Donderdag
09.00 - 12.00 uur
Eerste zaterdag van de maand
09.00 - 12.00 uur

"*" geeft vereiste velden aan